Regulamin basenu ogólny
REGULAMIN OGÓLNY PŁYWALNI

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

PŁYWALNIA JEST OBIEKTEM NALEŻĄCYM DO GMINY CZELADŹ, ZARZĄDZANYM PRZEZ CZELADZKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.

1. PŁYWALNIA JEST OBIEKTEM OGÓLNODOSTĘPNYM CZYNNYM:

a) OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH OD 10:00 DO 19:00

b) OD PIĄTKU DO NIEDZIELI W GODZINACH OD 10:00 DP 20:00

W SEZONIE WAKACYJNYM, TJ. DO 31.08.2021.

2. NA TERENIE OBIEKTU ZNAJDUJE SIĘ SYSTEM MONITORINGU WRAZ Z ZAPISEM. NAGRANIA Z KAMER MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ DO POCIĄGNIĘCIA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY NIE STOSUJĄ SIĘ DO REGULAMINU ORAZ INSTRUKCJI. KIEROWNICTWO OBIEKTU GWARANTUJE, IŻ MONITORING POWADZONY JEST W SPOSÓB NIE NARUSZAJĄCY DÓBR OSOBISTYCH ORAZ GODNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW.

3. GODZINY OTWARCIA OBIEKTU MOGĄ ULEC ZMIANIE W WYNIKU ZDARZEŃ LOSOWYCH, NIEPOGODY, KOREKT TERMINARZA REZERWACJI TORÓW, ODBYWAJĄCYCH SIĘ ZAWODÓW.

4. WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z OBIEKTU ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINAMI PŁYWALNI W CZELADZI ORAZ BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA ZAWARTYCH W NICH POSTANOWIEŃ.

5. REGULAMIN OGÓLNY PŁYWALNI ZNAJDUJE SIĘ PRZY KASACH PŁYWALNI ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW BASENGRABEK.CZELADZ.PL

6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI I URZĄDZEŃ OBIEKTU REGULUJĄ REGULAMINY STANOWISKOWE, UMIESZCZONE W POBLIŻU POSZCZEGÓLNYCH ATRAKCJI WODNYCH. KAŻDA OSOBA KORZYSTAJĄCA Z ATRAKCJI WODNYCH JEST OBOWIĄZANA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZEPISAMI TYCH REGULAMINÓW I PODPORZĄDKOWANIA SIĘ ICH ZAPISOM.

7. OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA PŁYWALNI OTWARTEJ OBOWIĄZANE SĄ DO ZACHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W CELU OCHRONY ŻYCIA I ZDROWIA WŁASNEGO ORAZ INNYCH OSÓB, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

· ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KORZYSTANIA Z PŁYWALNI I ZAINSTALOWANYCH W NIEJ URZĄDZEŃ I ICH PRZESTRZEGANIA,

· STOSOWANIA SIĘ DO ZNAKÓW INFORMACYJNYCH, NAKAZU I ZAKAZU UMIESZCZONYCH NA PŁYWALNI,

· STOSOWANIA SIĘ DO POLECEŃ ORAZ SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH RATOWNIKÓW I PRACOWNIKÓW PŁYWALNI, A TAKŻE KOMUNIKATÓW PODAWANYCH PRZEZ GŁOŚNIKI,

· ZAPOZNANIA SIĘ I DOSTOSOWANIA SWOICH PLANÓW AKTYWNOŚCI DO WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI ORAZ STANU ZDROWIA, A TAKŻE DO AKTUALNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH,

· UŻYTKOWANIA SPRZĘTU ODPOWIEDNIEGO DO RODZAJU PODEJMOWANEJ AKTYWNOŚCI, SPRAWNEGO TECHNICZNIE I ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I ZASADAMI UŻYCIA,

· BEZZWŁOCZNEGO INFORMOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH LUB PRACOWNIKÓW PŁYWALNI O ZAISTNIAŁYM WYPADKU, URAZACH ORAZ O INNYCH ZDARZENIACH, MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH OSÓB.

8. Z KOMPLEKSU MOGĄ KORZYSTAĆ OSOBY INDYWIDUALNE, JAK I GRUPY ZORGANIZOWANE.

9. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z OPŁAT ULGOWYCH POWINNY LEGITYMOWAĆ SIĘ DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM PRAWO DO PRZYZNANIA ULGI.

10. OBOWIĄZEK ZAPOZNANIA Z REGULAMINEM W PRZYPADKU GRUP ZORGANIZOWANYCH SPOCZYWA NA OPIEKUNIE LUB KIEROWNIKU GRUPY.

11. NA TERENIE OBIEKTU MOGĄ PRZEBYWAĆ OSOBY POSIADAJĄCE WAŻNE BILETY WSTĘPU.

12. OPŁATA ZA POBYT NA PŁYWALNI POBIERANA JEST Z GÓRY.

13. KIEROWNICTWO OBIEKTU MOŻE CZASOWO OGRANICZYĆ WSTĘP NA PŁYWALNIĘ ZE WZGLĘDU NA PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEJ ILOŚCI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI.

14. UŻYTKOWNICY BĘDĄ WPUSZCZANI DO OBIEKTU NIE PÓŹNIEJ NIŻ 60 MINUT PRZED JEGO ZAMKNIĘCIEM.

15. DZIECI PRZED UKOŃCZENIEM 12 ROKU ŻYCIA MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE OBIEKTÓW BASENOWYCH WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ OSÓB PEŁNOLETNICH.

16. ZA SKUTKI NIEREGULAMINOWYCH DZIAŁAŃ UCZESTNIKÓW GRUP PRZEBYWAJĄCYCH NA OBIEKTACH BASENOWYCH, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI ORGANIZATOR ZAJĘĆ.

17. NA TERENIE OBIEKTÓW BASENOWYCH OBOWIĄZUJE ZAKAZ:

a) WSTĘPU OSÓB KTÓRYCH STAN WSKAZUJE NA SPOŻYCIE ALKOHOLU,

b) SPRZEDAŻY, PODAWANIA, WNOSZENIA, SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH,

c) PALENIA TYTONIU,

d) WNOSZENIA OSTRYCH NARZĘDZI ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH,

e) SPOŻYWANIA POSIŁKÓW NA TERENIE NIECEK BASENOWYCH,

f) ROZPALANIA GRILLA I OGNISKA,

g) WPROWADZANIA I PRZEBYWANIA ZWIERZĄT.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI ODKRYTEJ

1. OBIEKTY NA PŁYWALNI:

1) BASEN PŁYWACKI O POWIERZCHNI 265 M2 Z 4 TORAMI PŁYWACKIMI O WYMIARACH 10,60 M X 25,03 M I GŁĘBOKOŚCI OD 1,80 M DO 2,20 M.

2) BASEN REKREACYJNY ZE STREFOWANIEM NA:

2.1 BASEN REKREACYJNY O POWIERZCHNI 398 M2, WYMIARACH 16,50 M X 24,60 M I GŁĘBOKOŚCI OD 0,5 M DO 1,2 M – WYPOSAŻONY W LEŻANKĘ Z MASAŻEREM, ARMATKĘ WODNĄ ORAZ KURTYNĘ WODNĄ.

2.2 WODNY PLAC ZABAW O POWIERZCHNI 349 M2, WYMIARACH 14,45 M X 24,70 M, WYPOSAŻONY W AKTYWATOR, ARMATKĘ WODNĄ, ZABAWKĘ WODNĄ KWIATEK, ZABAWKĘ WODNĄ OWAD, ZABAWKĘ WODNĄ ZWIERZĘ, ZABAWKĘ TRYSKAJĄCĄ „WODNA GALARETKA”, PARASOL WODNY, TUNEL Z KRĘGÓW, TUNEL WODNY, GEJZER ZIEMNY.

3) BRODZIK REKREACYJNY Z ATRAKCJAMI O POWIERZCHNI 402 M2 I NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE W FORMIE „NERKI”, WYPOSAŻONY W ZJEŻDŻALNIĘ „ZAMEK” ZAMEK Z TRZEMA ŚLIZGAWKAMI ORAZ ZJEŻDŻALNIĘ WIELOKIERUNKOWĄ ELASTYCZNĄ „BAŃKA” Z UCHWYTAMI DO WSPINACZKI Z ELEMENTAMI TRYSKAJĄCYCH GEJZERÓW WODNYCH.

2. KORZYSTANIE Z PŁYWALNI MOŻE SIĘ ODBYWAĆ TYLKO W OBECNOŚCI RATOWNIKÓW I PRZY WYWIESZONEJ BIAŁEJ FLADZE PRZY STANOWISKU RATOWNICZYM.

FLAGA BIAŁA – RATOWNIK NA POSTERUNKU, MOŻNA PRZEBYWAĆ W WODZIE,

FLAGA CZERWONA – BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WCHODZENIA DO WODY.

3. BRODZIK JEST OBIEKTEM NA KTÓRYM MOGĄ PRZEBYWAĆ DZIECI DO LAT 12, WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW.

4. SYGNAŁEM ALARMOWYM OZNACZAJĄCYM KONIECZNOŚĆ WYJŚCIA Z WODY NA WYPADEK AKCJI RATOWNICZEJ LUB INNEGO ZAGROŻENIA JEST DŹWIĘK TRZECH DŁUGICH GWIZDKÓW LUB WEZWANIE POPRZEZ URZĄDZENIE NAGŁAŚNIAJĄCE.

5. DZIECI UŻYWAJĄCE PIELUCH MOGĄ KORZYSTAĆ Z BASENÓW WYŁĄCZNIE W JEDNORAZOWYCH PIELUCHACH PRZEZNACZONYCH DO KĄPIELI.

6. KAŻDA OSOBA KORZYSTAJĄCA Z BASENÓW ZOBOWIĄZANA JEST PRZED WEJŚCIEM DO WODY DO UMYCIA CAŁEGO CIAŁA POD NATRYSKIEM.

7. RATOWNICY PEŁNIĄCY DYŻUR NA PŁYWALNI SPRAWUJĄ OGÓLNY NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM REGULAMINU, WSZYSTKIE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE ZOBOWIĄZANE SĄ PODPORZĄDKOWAĆ SIĘ ICH NAKAZOM.

8. SKOKI DO WODY Z BRZEGU STARTOWEGO ORAZ NURKOWANIE JEST DOZWOLONE WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU ZGODY RATOWNIKA.

9. NA OBIEKCIE ZABRANIA SIĘ:

a) UŻYWANIA SPRZĘTU RATOWNICZEGO DO INNYCH CELÓW NIŻ JEST PRZEZNACZONY,

b) NISZCZENIA WYPOSAŻENIA I OZNAKOWANIA BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU,

c) WSZCZYNANIA FAŁSZYWYCH ALARMÓW,

d) HAŁAŚLIWEGO ZACHOWANIA,

e) ZANIECZYSZCZANIA WODY BASENOWEJ,

f) BIEGANIA, POPYCHANIA OSÓB ORAZ POWODOWANIA WSZELKICH SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU,

g) SKAKANIA DO WODY BEZ POZWOLENIA RATOWNIKA,

h) NURKOWANIA,

i) CHWYTANIA I PODTAPIANIA UCZESTNIKÓW KĄPIELI.

10. ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z OBIEKTU OSOBOM U KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ OZNAKI ZEWNĘTRZNE WSKAZUJĄCE NA: CHOROBY SKÓRY, OTWARTE SKALECZENIA I RANY, TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU, ZABURZENIA RÓWNOWAGI, CHOROBY ZAKAŹNE ORAZ BRAK HIGIENY OSOBISTEJ.

11. WSZELKIE SKALECZENIA, URAZY ORAZ POGORSZENIE STANU ZDROWIA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DYŻURUJĄCEMU RATOWNIKOWI.

12. KAŻDY UŻYTKOWNIK OBIEKTU ZOBOWIĄZANY JEST DO ZGŁASZANIA DYŻURUJĄCEMU RATOWNIKOWI WSZELKICH ZDARZEŃ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI.

13. NA NIECKACH PŁYWALNI ODKRYTEJ WYZNACZONE SĄ STREFY DLA UMIEJĄCYCH I NIEUMIEJĄCYCH PŁYWAĆ ORAZ STREFA BRODZIKA, DO KTÓRYCH, PO UWZGLĘDNIENIU SWOICH UMIEJĘTNOŚCI, NALEŻY DOSTOSOWAĆ WŁASNE PLANY AKTYWNOŚCI. FAKTYCZNE GŁĘBOKOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH STREFACH PODANE SĄ W POSTACI PIKTOGRAMÓW NA ŚCIANACH NIECEK BASENOWYCH LUB W ICH POBLIŻU.

14. OSOBY NIE UMIEJĄCE PŁYWAĆ MOGĄ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE ZE STREF DLA NIEUMIEJĄCYCH PŁYWAĆ.

15. NIE ODPOWIADA SIĘ ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB, KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI NIEZGODNIE Z REGULAMINAMI. OSOBY O NIESTABILNYM STANIE ZDROWIA POWINNY KORZYSTAĆ Z ATRAKCJI ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ (LUB PO KONSULTACJI ZE SWOIM LEKARZEM).

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

1. KIEROWNICTWO PŁYWALNI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU.

2. ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA PŁYWALNI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI RATOWNIK DYŻURNY ORAZ W PRZYPADKU GRUP ZORGANIZOWANYCH PROWADZĄCY ZAJĘCIA INSTRUKTOR, TRENER LUB OPIEKUN GRUPY.

3. ZARZĄDCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI I SZKODY SPOWODOWANE NIEPRZESTRZEGANIEM REGULAMINU.

4. ZA SZKODY, ZNISZCZENIA, USZKODZENIA SPOWODOWANE W WYPOSAŻENIU OBIEKTU ODPOWIADA SPRAWCA, W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH – RODZICE LUB OPIEKUNOWIE.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

1. ZAKUPIENIE BILETU WSTĘPU JEST JEDNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ Z REGULAMINAMI OBIEKTU.

2. KIEROWNICTWO OBIEKTU MA PRAWO ZMIENIAĆ I OGRANICZAĆ (W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB) GODZINY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI.

3. OSOBY NIEPRZESTRZEGAJĄCE REGULAMINÓW LUB INNYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE PŁYWALNI BĘDĄ USUWANE Z ICH TERENU (Z OBOWIĄZKIEM UISZCZENIA OPŁATY ZA POBYT).

4. OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE PŁYWALNI BEZ WYMAGANEJ OPASKI, BĘDĄ ZOBLIGOWANE DO UISZCZENIA OPŁATY JAK ZA POBYT CAŁODZIENNY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM CENNIKIEM.

5. WSZELKIE WSKAZÓWKI I INFORMACJE POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG PROSIMY SKŁADAĆ W DYREKCJI LUB WYSYŁAĆ NA ADRES E-MAIL: BASEN@WODOCIAGI.CZELADZ.PL

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH:

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

STRAŻ POŻARNA – 998

POLICJA – 997

Skip to content